โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
170/2 ถนนเตชะวณิช   แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์โทรศัพท์ 025870827
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางประภัสสร ขุนสิทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางมาลี รอดผดุง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวอนงนาฏ พรมสากัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวประภัสสร ภูทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2