โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
170/2 ถนนเตชะวณิช   แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์โทรศัพท์ 025870827
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวีระวัฒน์ วงศ์สนิทรัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสราญจิตร แก้วประดับ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2