โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
170/2 ถนนเตชะวณิช   แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์โทรศัพท์ 025870827
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสิริรัก ชาญกลราวี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางวาสนา เผ่าพันธ์ุ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวศิริเพ็ญ ทรงศิริ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวชวัลชร สมละออ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2