โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
170/2 ถนนเตชะวณิช   แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์โทรศัพท์ 025870827
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพชรกมล เต็มใจ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางภารวี เปลี่ยนชื่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2