โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
170/2 ถนนเตชะวณิช   แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์โทรศัพท์ 025870827
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธงชัย เผือกเทศ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางดวงตา ทวีพัฒนะพงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1