โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
170/2 ถนนเตชะวณิช   แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์โทรศัพท์ 025870827
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจรรยากร แก่นภักดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพิมพ์พรรณ พุ่มจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวฐิตารีย์ ศรีประเสริฐ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2