โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
170/2 ถนนเตชะวณิช   แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์โทรศัพท์ 025870827
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่1

นางสาวชวัลชร สมละออ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น

นางภารวี เปลี่ยนชื่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นายศตวรรษ บุญแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวนงลักษณ์ บุญสินพร้อม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1