โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
170/2 ถนนเตชะวณิช   แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์โทรศัพท์ 025870827
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่3

นางดวงตา ทวีพัฒนะพงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวสิริรัก ชาญกลราวี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวพิมพ์พรรณ พุ่มจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวชนาภรณ์ เนตรสว่าง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3