โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
170/2 ถนนเตชะวณิช   แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์โทรศัพท์ 025870827
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดแข่งขันสื่อสิ่งประดิษฐ์ กลุ่มปฐมวัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอนงนาฏ พรมสากัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2563,22:38  อ่าน 137 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดแข่งขันสื่อสิ่งประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิริเพ็ญ ทรงศิริ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2563,22:37  อ่าน 267 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดแข่งขันสื่อสิ่งประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนงลักษณ์ บุญสินพร้อม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2563,22:36  อ่าน 278 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันสื่อสิ่งประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพชรกมล เต็มใจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2563,22:35  อ่าน 288 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดแข่งขันสื่อสิ่งประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นายลิขิต กิตต๊ะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2563,22:34  อ่าน 251 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันสื่อสิ่งประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นายวีระวัฒน์ วงศ์สนิทรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2563,22:33  อ่าน 73 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันสื่อสิ่งประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาณิสรา บุญด้วยลาน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2563,22:33  อ่าน 90 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันสื่อสิ่งประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายธงชัย เผือกเทศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2563,22:31  อ่าน 87 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันสื่อสิ่งประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชื่ออาจารย์ : นายจรรยากร แก่นภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2563,22:27  อ่าน 87 ครั้ง
รายละเอียด..